დილერი გარანტიას იძლევა ავტომობილის შეუფერხებელ მუშაობაზე მათთვის განსაზღვრული საგარანტიო ვადის განმავლობაში და ვალდებულებას იღებს ნებისმიერი საწარმოო დეფექტის აღმოფხვრაზე ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე საგარანტიო ვადის პერიოდში.


საგარანტიო ვალდებულებები არ ვრცელდება ბუნებრივი ცვეთით გამოწვეულ დეფექტებზე, არასწორი ექსპლუატაციით ან სერვისით, აგრეთვე ავტომობილის კონსტრუქციაში დილერთან შეუთანხმებელი ცვლილებების შეტანით გამოწვეულ დაზიანებებზე.


ავტომობილებზე დადგენილია შემდეგი საგარანტიო ვადები:


5 წელი ან 150 000 კმ, რომელიც პირველი შესრულდება.